• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bij een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gaat het niet om fouten die gemaakt zijn bij de uitvoering van een beroep. Een dergelijke verzekering is voor aanspraken die voortkomen uit handelen of nalaten van bestuurders, commissarissen en toezichthouders. De activiteiten die een bedrijf uitvoert, spelen hierbij in principe geen rol. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt dan ook primair het privévermogen van de bestuurders* en niet het vermogen van de verzekerde rechtspersoon.

Iedere bestuurder is (mede)verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van zijn medebestuurders. En daarbij staat dus het privévermogen op het spel! En zo kan het dat een bestuursfunctie bij bijvoorbeeld de plaatselijke voetbalvereniging, ineens een groot financieel risico kan betekenen…

Wanneer kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld?

Er zijn verschillende situaties waarin een bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld. Bijvoorbeeld:

 • omdat de bestuurder of commissaris verzuimd heeft om toe te zien op de gang van zaken.
 • bij het niet (op tijd) afdragen van de verschuldigde sociale verzekeringspremies.
 • bij het niet (op tijd) publiceren van de jaarrekening.
 • omdat hij/zij zijn/haar taak niet naar behoren heeft vervuld, met als resultaat een faillissement.
 • omdat de gebruikelijke verzekeringen niet afgesloten zijn.
 • bij het niet bijhouden van een behoorlijke administratie en boekhouding.
 • bij het aangaan van overeenkomsten terwijl te voorzien was dat de rechtspersoon de hieruit voortkomende (financiële) verplichtingen niet kan nakomen
 • bij het nemen van beslissingen met financiële consequenties zonder een goede zekerheidsstelling
 • bij het door een bestuurder niet verschaffen van (de juiste) informatie aan een commissaris of toezichthouder

Wat is het nut van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering begeleidt verzekerden wanneer zij geconfronteerd worden met een aanspraak, neemt hen de (gerechtelijke) procedure uit handen en vergoedt de schade. Een verzekering biedt ook dekking voor verweerskosten. De kosten van (juridisch) verweer tegen een claim kunnen namelijk hoog oplopen. Want ook als is de claim mogelijk ongegrond, de bestuurder zal zich toch moeten verweren.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan worden afgesloten door bijvoorbeeld:

 • BV’s
 • NV’s
 • Stichtingen
 • Verenigingen
 • VvE

Heeft u vragen over deze verzekering of wilt u weten wat er mogelijk is voor uw situatie? Neem contact met ons op.

Contact